Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: PHÓ PHÒNG THƯƠNG VỤ & ĐIỀU ĐỘ CẢNG

TUYỂN DỤNG: PHÓ PHÒNG THƯƠNG VỤ & ĐIỀU ĐỘ CẢNG

Mô tả công việc: Trực tiếp kiểm soát, giám sát và chỉ đạo nhân sự trong việc tiếp nhận, xử lý yêu cầu dịch vụ từ KH. Phối hợp với bộ phận nghiệp vụ liên quan triển khai thực hiện dịch …